Smluvní podmínky

Smluvní strany

Duha NeNa, Bezuchov, Bezuchov 69, IČ: 190 91 133, zastoupená Bc. Adamem Vančíkem, předsedou (dále jen "Organizátor")

a

Objednatel (zpravidla zákonný zástupce).

Vymezení pojmů

Úvodní ustanovení

Smluvní podmínky Organizátora upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé na základě smluvního vztahu, uzavřeného mezi Organizátorem a Objednatelem, jehož předmětem je Tábor.

Přihlášení na tábor

 1. Přihlášení probíhá elektronickou přihláškou na internetových stránkách NenaTabory.cz.
 2. Odesláním přihlášky vzniká rezervace. Rezervace platí 14 dnů. V případě hrazení Tábora třetí stranou (například zaměstnavatelem Objednatele) na základě faktury, je platnost rezervace do data splatnosti faktury.
 3. K uzavření smluvního vztahu dochází přijetím alespoň rezervační zálohy Ceny na bankovní účet Organizátora. Informace k platbě Ceny včetně výše rezervační zálohy odešle Organizátor na kontaktní e-mail Objednatele spolu s potvrzením přijetí elektronické přihlášky.
 4. Cena (doplatek) je splatná do 30. června.
 5. Organizátor si vyhrazuje právo na přijetí maximálně 6 přihlášek od jednoho Objednatele.

Cena tábora

 1. Cena zahrnuje:
  • ubytování dle informací k Táboru na internetových stránkách NenaTabory.cz
  • pravidelnou stravu alespoň 5 denně a celodenní pitní režim
  • pedagogický a zdravotnický dozor
  • úrazové pojištění u Generali Česká Pojišťovna a.s., číslo smlouvy 0266376698
  • poplatek za rekreaci obci
  • v případa nemoci nebo úrazu, tak náklady na cestu ke smluvnímu lékaři nebo nemocnice
  • dopravu dítěte na tábor a zpět, pokud je součástí Ceny
 2. Inflační doložka - Organizátor si vyhrazuje právo na změny Ceny v případě cenových změn na trhu. V případě změny Ceny od podání přihlášky je Organizátor povinen obeznámit Objednatele s touto změnou. Doplatek k nové Ceně je splatný do 10 dnů od odeslání informace o změně Ceny. V případě změny má Objednatel právo odstoupení od smlouvy ve lhůtě do 10 dnů od oznámení zvýšení Ceny. Inflační doložka se počítá v případě, kdy od data podání přihlášky do zahájení Tábora převýší 5 %.

Zrušení smluvního vztahu

 1. Organizátor může zrušit smluvní vztah v těchto případech:
  • Účastník porušuje táborový řád, omezuje nebo ohrožuje svým chováním ostatní účastníky Tábora nebo táborový personál.
  • Účastník není zdravotně způsobilý k účasti na Táboře.
  • Objednatel zatajil závažné skutečnosti o zdravotním stavu účastníka.
  • Objednatel nedodal kompletní dokumentaci potřebnou pro účast na zotavovací akci.
  • V případě nenadálých situací tzv. vyšší moci.
  • Účastník nenastoupil na Tábor.
 2. Při zrušení smluvního vztahu z výše vyjmenovaných důvodu nemá Objednatel nárok na vrácení Ceny.
 3. Objednatel může zrušit smluvní vztah bez udání důvodu kdykoliv.
 4. Objednatel bere na vědomí, že jeho odstoupením od smluvního vztahu vzniká Organizátorovi újma spočívající v nutnostni vynaložení dalších nákladů. Jako náhradu této újmy strany sjednávají smluvní odstupné (dále jen "Storno"), které se Objednatel při odstoupení zavazuje zaplatit. Výše Storna:
  • Více jak 100 dní před začátkem tábora - 10 % z Ceny nebo minimálně 500 Kč.
  • 60 až 99 dní před začátkem tábora - 50 % z Ceny nebo minimálně 2 000 Kč.
  • Méně jak 59 dní před začátkem tábora - 100 % z Ceny.
 5. Organizátor může Storno snížit.

Reklamace služby

 1. Objednatel má právo reklamovat službu v případě nesplnění specifikovaných služeb Tábora. Služba se musí reklamovat bezprostředně po jejím odhalení u hlavního vedoucího tábora.
 2. V případě uznané reklamace zařídí hlavní vedoucí tábora bezodkladně nápravu.
 3. V případě nesjednání nápravy má Objednatel právo na slevu, kterou může uplatnit u Organizátora do 30 dnů od skončení Tábora.

Ochrana osobních údajů

 1. Objednatel souhlasí s použitím osobních údajů svých či účastníka v souladu se zákonem č. 101/ 2000 Sb., a to výlučně pro potřeby aktivit Organizátora (Objednatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a údajů účastníka Tábora, které jsou nezbytné pro zajištění a realizaci zotavovací akce v rozsahu vyplývajících ze smlouvy). Smluvní strany se zavazují respektovat práva dotčených osob v souvislosti s ochranou osobních údajů a postupovat v souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR) a dalšími relevantními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Smluvní strany budou spolu úzce spolupracovat při plnění svých povinností vyplývajících z GDPR a poskytnou si navzájem potřebnou pomoc.

Závěrečná ustanovení

 1. Objednatel vyjadřuje souhlas s těmito smluvními podmínkami zaplacením alespoň rezervační zálohy Ceny.
 2. Objednatel souhlasí s použitím fotografií z Tábora a to i jménem účastníka k marketingovým účelům Organizátora.